Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
28.8. - 31.8.

Poslanci se sešli po prázdninové přestávce k jednání některých výborů a politických skupin v Bruselu. Kromě výsostných politických aktualit, jako jsou požáry v jižní části Evropy a boj proti terorismu, byly na programu jednání zejména ty body, které budou projednány plénem ve Štrasburku v příštím týdnu.

Zajímavým bodem nepochybně bude zpráva kolegů Penedy a DeRosy o "Evropském sociálním modelu". Zpráva se poměrně poctivě snaží mapovat pestrou směs různých přístupů k sociálním problémům, jak jsou zastoupeny v členských státech. Ve snaze nějak tu nepřehlednou směsici utřídit bývá nejčastěji používáno dělení na model anglosaský (britský), skandinávský (švédský) a kontinentální (německý, francouzský). Bez ohledu na to, jaký přístup státy volí, ocitají se dnes všechny tyto systémy v krizovém vývoji. Ten je dán především populačním vývojem, který vede k postupnému ubývání produktivního obyvatelstva a přibývání seniorů a lidí vlekle nemocných. Roste tedy potřeba sociálních služeb a přetížené jsou všechny systémy důchodového pojištění. Není tedy sporu o tom, že !evropský sociální model" je třeba přizpůsobovat popsaným trendům. Evropský model musí být "aktualizován", a tedy reformován a modernizován. V této souvislosti se hodně diskutuje také o "Evropském fondu globalizace", o možnostech "ochrany" pracovního trhu a také o direktivě, týkající se volného pohybu služeb. Zpráva nedává naštěstí žádné uniformní a jednoduché recepty. Upozorňuje pouze na dobře známé skutečnosti v sociální oblasti, které v Evropské unii tikají jako časovaná bomba. Prakticky žádný z členských států zatím neměl odvahu přistoupit k radikálním sociálním reformám. Vábení nákladného pečovatelského sociálního státu je v praxi příliš svůdné.

Výbor pro ženská práva předkládá program "Daphne III", který se má zabývat prevencí domácího násilí a drogových závislostí. Při vší úctě k dobrým úmyslům v koncepcích takových preventivních programů půjde spíše o vyvolání diskusí a obrácení pozornosti k problémům, než o jejich "řešení". Násilí proti ženám a dětem je jistě tíživý problém, nelze však zapomenout na to, že násilné delikty jsou samozřejmě páchány i na dospívajících a dospělých mužích. Prevence je dokonale známá: chtěné děti, vychováváné ve stabilní a citově pozitivní úplné rodině. Zejména mužská část populace potřebuje také stabilní a pozitivní sociální prostředí ve školách i mimo ně. Je tedy hodně co dělat, abychom se popsanému preventivnímu prostředí alespoň blížili.

Frakci EPP-ED navštívila paní Maria del Mar Blanco. ze Španělska. Je šéfkou nadace, pojmenované po jejím bratrovi, kterého v roce 1997 unesli a zavraždili teroristé známé skupiny ETA. Její emotivní vystoupení nás utvrdilo v tom, že s teroristy nelze vyjednávat, ale je třeba je vyhledat a zlikvidovat, jinak se jejich nebezpečnost nesníží. Paní Mar Blanco nyní se svou nadací ve shodě se španělským veřejným míněním vystupuje proti smířlivé politice současné socialistické vlády Španělska ve vztahu k teroristův z ETA. Opakovala, že je jí hodně proti mysli, když vládní politici sedí za jednacím stolem s vrahy jejího bratra. Španělsko je vůbec modelovým příkladem evropského appeasementu ve vztahu k teroristům. Ještě je v živé paměti, jak rychle španělští socialisté uchopili moc po teroristických útocích islamistů v Madridu, a jak rychle začali stahovat své vojáky z Iráku. Taková smířlivost a povolnost k terorismu by opravdu neměla budit respekt.

Na plénu frakce předseda G.Pöttering pozitivně hodnotil skutečnost, že britští konzervativci a poslanci za ODS se rozhodli do konce tohoto volebního období setrvat ve frakci EPP-ED. Vystoupili také dva britští konzervativci, kteří zdůraznili, že jejich hlavní motivací k členství v tomto nejsilnějším parlamentním uskupení je potřeba jednotně vystupovat proti socialismu. Zdá se, že britští konzervativci zůstávají v tomto ohledu rozděleni, a že tato politická strana bude muset svou evropskou politiku v blízké budoucnosti nějakým způsobem sjednotit.

Poslancům byl předložen návrh rezoluce, která reaguje na epidemii lesních požárů v Evropě v průběhu letošního léta. Rezoluce se zasazuje o koordinaci solidárních akcí, a také o důslednější předcházení těmto katastrofám.

Na můj mail přišlo také upozornění o tom, že v Nizozemí zahájila činnost politická strana s "pedofilním" programem. Strana funguje pod zkratkou PNVVD, což prý znamená "Strana bratrské lásky, svobody a diverzity". V jejím programu je kromě legalizace drog také obsažen požadavek na postupné snižování a posléze úplné odstranění věkového limitu pro souhlas s pohlavním stykem. Trestný má být jen sex, vynucovaný násilím, a to bez ohledu na věk. Prostituce budiž povolena od 16 roků. Stranu prý založili tři muži, kteří měli v minulosti něco společného se sexuálními delikty na dětech. Holandský ústavní soud tuto stranu nerozpustil, protože k tomu nenalezl dostatek důvodů. Strana totiž nenabádá k páchání trestné činnosti, jen se snaží propagovat změny v zákonech. Taková strana prý má stejné právo na existenci, jako jiné politické strany. Pokud program PNVD čtenáři připomíná volební program jisté české politické unie, nejde jistě o podobnost čistě náhodnou.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |