Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
22.9. - 25.9.2008

V uvedeném týdnu proběhlo další řádné plenární zasedání Evropského parlamentu, které se tentokrát konalo v Bruselu, a to zřejmě naposled, protože říjnové plénum je již oznámeno do Štrasburku. Prý se podařilo budovu Evropského parlamentu opravit a revizní prohlídka potvrdila, že je i po zřícení části střechy zasedacího sálu zcela bezpečná....¨

Bodům plenárního zasedání tentokrát jednoznačně dominoval tak zvaný "Telekomunikační balíček". Návrh zavádí některé regulace, směřující k ochraně práv uživatelů telekomunikačních služeb. Deklaruje se snaha, regulace do budoucna omezovat a ponechat tuto oblast tržním mechanismům. Parlament definitivně posvětil vznik koordinačního orgánu pro telekomunikace BERT. Tento orgán bude vydávat expertní stanoviska a bude koordinovat práci národních regulátorů. Národní regulační orgány ponesou také 70% nákladů, které BERT potřebuje. Zbývajících 30% půjde z rozpočtu EU.

Zajímavá byla úvodní diskuse o návrhu směrnice o přeshraničním poskytování zdravotních služeb. Návrh pochází z dílky Rady i Komise a zabývá se reakcí na některá rozhodnutí Evropského soudního dvora, která se týkala úhrad za plánovanou zdravotní péči, poskytnutou v jiné členské zemi. Jisté je, že péče neodkladná je dnes docela dobře a funkčně poskytována na základě prastaré směrnice o koordinaci zdravotní péče v členských zemích. Text obsahuje několik bodů, které jistě zasluhují pozornost. Je zde evidentní snaha, zavést jakési právo občanů, čerpat zdravotní péči v jiné zemi s tím, že jejich národní pojišťovací systém jim bude nucen hradit alespoň to, co za stejný výkon hradí v tuzemských zařízeních. Půvabné se mi zdá, že text vlastně zakotvuje status quo. Vždyť i podle stávajících regulí může pacient požádat zdravotní pojišťovnu o úhradu zahraniční péče, pokud je to z různých důvodů nezbytné, nebo vhodné. Návrh směrnice by ovšem místo možnosti zaváděl povinnost. Může to mít hodně složité dopady do zdravotních systémů v různých státech. Bodem méně sporným je výzva Komisi, aby zahájila práce na srozumitelné výměně dat o pacientech v rámci elektronických informačních systémů tak, aby migrující pacienti měli na elektronické síti dostupná svá předchozí vyšetření a léčení pro zdravotnická zařízení v celé EU. Problémy zde budou s definováním srozumitelných kódů a jazykových komunikačních pravidel. Samozřejmě pak také s ochranou osobních dat. Parlament bude návrh projednávat v následujících týdnech.

Plénum projednalo také texty Komise, vztahující se k výživě. Velkým tématem zde byla "epidemie" dětské obezity. Ta samozřejmě souvisí se životním stylem moderních lidí ve vyspělých zemích. Mládež se méně p=ohybuje, více času tráví u televize a počítačů, než na hřišti a v terénu. Někteří poslanci a úředníci Komise se domnívají, že problém bude možné poněkud zmírnit změnami v označování potravin.Má se zato, že lidé někdy pořádně nevědí, co vlastně jedí. Evropská unie proto zaváže členské státy, aby řádně označovaly potraviny, a aby varovaly občany před nadměrnou konzumací cukrů a tuků. Nemám zato, že podobné deklarace a změny potisku na obalech mohou něco podstatného změnit. Veřejnost by měla být seznamována se škodlivými účinky pasivního způsobu života a děti by měly být vedeny k dostatku sporu a zdravého pohybu. Možná bychom také měli podstatně zvýšit hodinové příděly na školní tělocvik v základních a středních školách.

Zvláštní zasedání Právního výboru a také zasedání frakce EPP-ED navštívil Edmund Stoiber, emeritní bavorský premiér. Stoiber je dnes šéfem skupiny pro snižování administrativní zátěže. Přišel poslance seznámit s některými závěry této zajímavé instituce. V této fázi se skupiny zabývala zejména právem obchodních společností. Konstatuje, že by velmi prospělo, kdyby se tyto právní předpisy sjednotily a hlavně zjednodušily. Evropská unie bude také prosazovat co nejširší využívání informačních technologií a prostředků "e-governance" v komunikaci mezi občany a úřady. V zajímavých vystoupeních E.Stoiber zdůraznil, že je Evropská unie opravdu velkým byrokratickým molochem, což snižuje její vážnost v očích veřejnosti. Zeštíhlení a zjednodušení byrokracie by mělo být zásadním prostředkem ke zlepšení image evropských institucí. Byrokracie je také extrémně nákladná. Skupina odhaduje, že zbytečné zatížení byrokratickými komplikacemi přijde evropské daňové poplatníky nejméně na 225 mld EUR. Jde samozřejmě o hodně diskutabilní odhad, nicméně rozměry problému jsou nepochybně obrovské. Jisté německé noviny udělaly anketu, kde se lidí ptaly, co by pro ně znamenalo, kdyby zanikla Evropská komise a Evropský parlament. Povážlivé prý bylo, že lidé většinou odpovídali, že by jim to bylo jedno... Skupina E.Stoibera pracuje intenzivně na návrzích k omezení byrokracie tak, aby do roku 2012 klesla byrokratická zátěž nejméně o 25%, a tak ještě uvidíme. Výsledky prý se mají definitivně objevit někdy v březnu příštího roku.

Na krátkém semináři promluvil k europoslancům hlavní astronom amerického institutu SETI ("The Search for Extra-Terrestial Intelligence"). Jeho institut byl založen již v roce 1984 a zabývá se objasňováním a studiem možných kontaktů s mimozemskými civilizacemi. V podstatě objasňoval příčiny toho, že dosud žádné spolehlivé kontakty s takovými civilizacemi nebyly doloženy. Pravděpodobnost podobných kontaktů je extrémně nízká. V poslední době se výzkum zaměřuje zejména na monitorování vesmírného prostoru pomocí vysoce citlivých detektorů různých rozsahů elektromagnetických vln. Podrobnosti se zájemci mohou dozvědět z webové stránky ústavu: www.seti.org

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |