Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Boj proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii, rozprava na plenárním zasedání EP ve Štrasburku v úterý 3. února 2009

Pane předsedající, dámy a pánové, tato agenda je nesporně důležitá a vyžaduje účinnou spolupráci všech členských zemí. Já bych rád poznamenal, že moderní společnost ochranu svých dětí před zneužíváním v mnohém oslabuje. Začíná to častými poruchami výchozí rodiny, rostoucím počtem dětí vychovávaných v jednorodičovském režimu a končí vysokou mobilitou občanů a expanzí moderních informačních technologií. Proto tuto zprávu velmi podporuji.

Za aktuální považuji při prevenci pohlavního zneužívání dětí otevřenou sexuální výchovu ve vztahu k dětem, ale také ve vztahu k rodičům, vychovatelům, sociálním a zdravotnickým profesionálům. Je důležité, abychom všichni byli náležitě senzibilizováni, abychom si vůbec byli schopni připustit, že tyto delikty existují, a abychom včas rozpoznávali jejich projevy na straně pachatelů i obětí.

Zvláště bych chtěl upozornit na skutečnost, že pachatelé sexuálních deliktů na dětech se vyznačují vysokou mírou repetitivnosti. Jistě zde do jisté míry platí rčení našich německý přátel „einmal ist keinmal“. Pokud však někdo spáchá dva a více takových deliktů, měli bychom být schopni zabránit těm dalším. Zde jsou na místě jak léčebná opatření, tak nejrůznější nápravná opatření, zejména pak zákaz práce s dětmi a mládeží. Protože recidivy se zde vyskytují také ve velmi dlouhých intervalech, měla by být informace o tendenci páchat podobné delikty dostupná opravdu dlouhodobě. Doporučoval bych také zakotvit povinnou lustraci uchazečů o místa učitelů, trenérů a vychovatelů mládeže právě ve vztahu k případnému sexuálnímu trestnému činu v minulosti.

Podle mých zkušeností se pachatelé sexuálních deliktů na dětech velmi často snaží různými cestami prolomit zákazy práce s mládeží. Pod různými záminkami, někdy dokonce pod falešnou identitou, se snaží ke svým objektům znovu nalézat cestu. Volný pohyb osob v rámci Evropské unie těmto aktivitám poskytuje širší prostor.

Další informace


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |