Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
26.5.2005

Po týdnu relativního klidu, ve kterém se uskutečnilo několik zahraničních cest parlamentních delegací a výborů, scházely se v tomto týdnu v Bruselu jednotlivé výbory k pracovním jednáním.

Jednání legislativního výboru dominovalo "slyšení", věnované jednomu z dominantních témat, softwarovým patentům. Tři renomovaní experti z akademických kruhů se snažili poslancům vysvětlit problém. Protože už byl uzavřen soupis všech podaných pozměňovacích návrhů, bylo možné hovořit zcela konkrétně o stanovisku k jednotlivým z nich. Pozměňovacích návrhů bylo podáno mnoho, více než dvě stovky. Rozebrat se v nich bude nepochybně nad síly jednotlivých poslanců. Diskuse to ostatně ukázala dosti zřetelně, protože se točila spíše kolem jednotlivostí. Nejradikálnější návrh, na zamítnutí směrnice, padl rovněž. Nicméně nezdá pravděpodobné, že by se pro negaci tohoto materiálu našla ve výboru, nebo na plénu dostatečná většina. Rušno proto bude kolem některých pojmů, které různí lobbyisté považují za nutné změnit, nebo jinak definovat. Původní návrh hovoří o patentech "implementovaných počítačem", podané návrhy předkládají jiné termíny (na příklad "computer-aided inventions" apod.). Rušno bude samozřejmě také kolem definice nezbytné interoperability, a tedy přístupu k patentovaným systémům. O pozměňovacích návrzích bude výbor pravděpodobně hlasovat ve druhé polovině června.

Zajímavým bodem na programu Legislativního výboru byla také žádost o imunitu jistého britského poslance Evropského parlamentu. Je stíhán proto, že neoprávněně čerpal sociální dávky. Podal si žádost o ochranu poslaneckou imunitou, a to přesto, že britské zákony tamním poslancům v podobných případech žádnou imunitní ochranu neposkytují. Evropský parlament pak poskytuje svým poslancům imunitní ochranu v tom rozsahu, který přísluší poslancům národního parlamentu v jejich mateřské zemi. Dotyčný provinilec argumentoval dosti zajímavě a originálně. Tvrdil, že trestní stíhání by mu znemožňovalo účastnit se schůzí v Evropském parlamentu, a že by tedy mařilo výkon jeho poslaneckého mandátu. Tato originální obrana nebyla v prvním projednávání případu beze zbytku legislativci popřena. Bude se tedy dále jednat. Pokud by to tento britský výtečník "uhrál", pak by podobná obrana byla aplikovatelná prakticky zcela univerzálně, což je myslím zcela nepřípustné a nemožné.

Výbor pro kulturu a vzdělávání se zabýval řadou témat. Při projednávání současného stavu uplatňování směrnice "Televize bez hranic" nedošlo k žádným převratným objevům. Směrnici se zdařilo prosadit do vysílání televizních stanic více evropských pořadů, což byl zřejmě její hlavní úkol. V hodnotící správě se poslanci zabývali zejména definicí "veřejnoprávních" médií, "nezávislých" producentů a "evropských" pořadů. Rozruch vzbudil předkládající poslanec návrhem, aby se Evropská unie zabývala také koncentrací vlastnictví televizních stanic v jednotlivých zemích. To ovšem není v kompetenci unijních orgánů, protože opatření proti nepříznivým vlivům kartelových dohod a monopolů je v plné kompetenci národních orgánů.

V Bruselu proběhlo ve středu a v pátek "malé plénum", které ukončilo květnová plenární zasedání. Proběhla celá řada hlasování. Mimo jiné také o směrnicích, které se týkají bezpečnosti motorových vozidel a ochrany spotřebitelů ve vztahu k prodávaným potravinám. Parlament se rozhodl přidělit další prostředky na ještě dokonalejší prosazování „rovnosti pohlaví“, zejména na pracovištích. Je naprosto zřejmé, že z tak zvané „gender“ politiky se rozvinul docela dobrý byznys, který má se skutečnou rovností pohlaví jen velmi málo společného.

Na samém počátku sněmování došlo k většímu rozruchu na plénu i v kuloárech. Skupina poslanců, zejména z frakce „Evropa národů“ a několik britských konzervativců, podala návrh na odvolání Komise. Stále obviňují předsedu Barrosa z konfliktu zájmů, protože v létě strávil dovolenou na pozvání svého hodně zámožného přítele. Společnost toho dotyčného pak dostala přidělenu větší zakázku, spolufinancovanou z unijních fondů. Většina poslanců se za Barrosa postavila, protože není sporu o tom, že v době oné dovolené nebyl dosud v předsednické funkci. S přidělováním oné zakázky rovněž neměl mnoho společného. Ukazuje se, že problémy kolem možných střetů zájmů jsou politicky citlivou otázkou a neměly by být nikým podceňovány.

Po zasedání frakcí v příštím týdnu bude počátkem června následovat další plenární zasedání ve Štrasburku.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |