Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Publikační činnost

Antonín Doležal: Zakázaná slova - aneb (ne)pikantní jazykověda

Antonín Doležal: Zakázaná slova - aneb (ne)pikantní jazykověda, obálka | Vpravdě „renesanční“ autor se ve své knížce zabývá domněle i skutečně nemravnými či obscénními výrazy. Česká slůvka jsou porovnávána s řečtinou, latinou a s jinými světovými jazyky. Kromě originálních postřehů a gagů obsahuje celou řadu pasáží etnografických, filozofických a výchovných.

Spolupracovali: předmluvy Vladimír Miltner, Jaroslav Zvěřina

Grada, 2004, ISBN:  80-247-0916-3, 202 stran

>> koupit knihu

Jan Vybíral (ed.): Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality

Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality, obal | Pastorální problémy v oblasti manželství, rodiny a sexuality představují zejména v katolické církvi naléhavou výzvu, protože se týkají nejvýznamnější oblasti lidského života – sféry nejužších mezilidských vztahů, a přitom běžné pastorační přístupy vycházející z oficiálních věroučných a církevněprávních základů často nenabízejí dostatečně citlivé a vhodné prostředky pro jejich řešení. Autoři jednotlivých příspěvků byli vyzváni, aby z hlediska své specializace, případně i odborných či pastoračních zkušeností pojmenovali ty problémy, které považují za obzvlášť naléhavé, a pokusili se rovněž zhodnotit jejich etickou závažnost. Tato publikace je určena dvěma skupinám čtenářů: křesťanům (obzvláště katolíkům), kteří vnímají současné pastorační problémy jako bolestné a hledají zodpovědná řešení, a potom také těm, kdo se chtějí seznámit s křesťanským pohledem na některé etické otázky, které jsou celospolečensky aktuální.

Autoři: Josef Dolista, Štěpán Holub, Ignác Antonín Hrdina, Jiří Kašný, Jan Konzal, Alois Křišťan, Tomáš Machula, Marta Munzarová, Libor Ovečka, Martina Pavelková, Dagmar Pohunková, Jan Vybíral, Jaroslav Zvěřina

Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, ISBN:  978-80-7325-176-5, 156 stran

>> koupit knihu

Jaroslav Malina, Jaroslav Zvěřina: Erotikon sochaře Zdeňka Macháčka

Jaroslav Malina, Jaroslav Zvěřina: Erotikon sochaře Zdeňka Macháčka, obálka knihy | Lidská sexualita, erotika a láska prolínají celým sochařským dílem Zdeňka Macháčka. Jeho příklon ke zmíněnému tématu se ještě prohloubil, když byl v roce 1996 vyzván k výtvarné účasti na projektu třísvazkové knihy a výstavy „Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy“. Macháčkovo dílo pro tento projekt je mimořádné – nejnže pro něj vytvořil několik desítek plastik, ale napsal k některým z nich neobyčejně vtipné a jazykově vybroušené komentáře. Výběr těchto plastik a komentářů je obsahem této knížky.

Nakladatelství CERM, 2007, ISBN: 978-80-7204-592-1, 124 stran

>> koupit knihu

Jaroslav Malina a kol.: Kruh prstenu - 1. díl

Jaroslav Malina a kolektiv: Kruh prstenu - 1. díl | („Celý svět“ kromě euroamerické civilizace) Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy. Tento projekt vznikl počátkem 90. let minulého století a představuje vytvoření reprezentativní trilogie: 1. „Celý svět kromě euroamerické civilizace 2. Euroamerická civilizace 3. Český svět. Uvedená trilogie předkládá pojednání o vývoji lidské sexuality, erotiky, lásky a manželství v biologických, obecně antropologických a kulturně historických souvislostech spolu s přehlídkou nejzajímavějších literárních a výtvarných děl minulosti a zároveň přináší reprodukce obrazů a soch, jež v závěru 20. a počátkem 21. století vytvořilo kolem sedmi desítek českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem jednotlivých svazků. Autorem námětu a celého projektu je Jaroslav Malina, spoluautory trilogie přes tři desítky odborníků: amerikanistů, antropologů, arabistů, archeologů, egyptologů, etnologů, historiků, indologů, japanistů, koreanistů, literárních historiků, sexuologů, sinologů, sumerologů, tibetologů aj., kteří díky své erudici provázejí čtenáře historií, kulturou a etikou vztahů muže a ženy „svého světa“ a literární a výtvarné ukázky volí tak, aby i z nutně omezeného počtu a rozsahu vynikla specifika jednotlivých kulturně historických oblastí naší planety v jejich vývoji od pravěku a starověku po moderní dobu.

Nakladatelství CERM, 2007, ISBN: 978-80-7204-494-8, soubor ISBN 978-80-7204-493-1, 1216 stran

>> koupit knihu

Jaroslav Zvěřina, Jaroslav Malina: Sexuologie pro antropology

Jaroslav Zvěřina, Jaroslav Malina: Sexuologie pro antropology | Modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů.

Nakladatelství a vydavatelství Nauma Brno, 2002, ISBN: 80-86258-25-4, 68 stran

>> koupit knihu
Antonín Doležal, Vítězslav Kuželka, Jaroslav Zvěřina:
Europe, cradle of scientific obstetrics
(Evropa, kolébka vědeckého porodnictví)

Antonín Doležal, Vítězslav Kuželka, Jaroslav Zvěřina: Europe, cradle of scientific obstetrics (Evropa, kolébka vědeckého porodnictví) | Publikace vydána u příležitosti výstavy „Evropa, kolébka vědeckého porodnictví“, uskutečněné v budově Evropského parlamentu v Bruselu ve dnech 2. až 5. října 2007. Výstava byla věnována známým i neznámým bojovníkům, kteří již před staletími vytvořili v Evropě komunitu vzdělanců a zasloužili se o nesčetné životy dětí a matek. Na realizaci výstavy a této publikace se podíleli 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Národní Muzeum v Praze, Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny v Praze ve spolupráci s dalšími institucemi. Sponzor výstavy a publikace: GlaxoSmithKline.

Nakladatelství Galén, 2007, ISBN: 978-80-7262-506-2, 84 stran

>> stáhnout knihu

Jiří Raboch, Petr Zvolský et al.: Psychiatrie

Jiří Raboch, Petr Zvolský et al.: Psychiatrie | Autoři: doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., prof. MUDr. Eva Češková, CSc., doc. MUDr. Iva Drtílková, CSc., RNDr. Zdeněk Fišar, CSc., MUDr. Radkin Honzák, CSc., doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., doc. MUDr. Karel Hynek, CSc., MUDr. Dana Janotová, CSc., MUDr. Roman Jirák, CSc., prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., MUDr. Hana Papežová, CSc., doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc., MUDr. Petr Popov, MUDr. Ladislav Procházka, prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Študent, DrSc., prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc., prof. PhDr. Jan Vymětal, doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.

Nakladatelství Galén, 2001, ISBN: 8072621408, 622 stran

>> koupit knihu

Jaroslav Zvěřina: Sexuální poruchy u žen. Sexuální poruchy u mužů

Jaroslav Zvěřina: Sexuální poruchy u žen. Sexuální poruchy u mužů | Sexualita je významnou součástí lidského života. Autor se v publikaci zabývá odlišnostmi ženské a mužské sexuální role, anatomií pohlavních orgánů, sexuální funkcí ženy a muže a sexuálními poruchami u žen a u mužů. Na kapitolu o sexuálních poruchách u mužů navazuje kapitola závěrečná, týkající se mužské plodnosti a jejích poruch.

Nakladatelství Triton, 2000, ISBN: 807254134X, EAN: 9788072541348, 72 stran

>> koupit knihu

Jaroslav Zvěřina: Sexuologie (nejen) pro lékaře

Jaroslav Zvěřina: Sexuologie (nejen) pro lékaře | Publikace vychází v souladu s autorovým zaměřením především z medicínského a biologického pohledu na sexualitu. Věnuje se proto kromě biologických determinant a jejich psychosociálních aspektů také poruchám a odchylkám sexuálního vývoje a sexuálního chování. Má umožnit orientaci v oblasti lidské sexuality nejen lékařům, ale také zájemcům z jiných oborů.

Akademické nakladatelství CERM, 2003, ISBN: 80-7204-264-5, 288 stran

>> koupit knihu

Další informace:
Křest knihy Sexuologie (nejen pro lékaře), Faustův dům, Praha

Václav Budinský, Jaroslav Zvěřina: VŠE O SEXU - sexuologie a sexuální praxe pro každého

Václav Budinský, Jaroslav Zvěřina: VŠE O SEXU - sexuologie a sexuální praxe pro každého | Kniha rozdělená do dvou základních částí: Teorie a Praxe rozebírá vždy v sedmnácti podkapilolách jednotlivé aspekty sexuologie a milování. Teorie - Sexuologie zahrnuje tato témata: historie sexuality, sexuální motivace a chování, heterosexuální vztahy, partnerský sexuální nesoulad, druhy sexuálních úchylek, plodnost, antikoncepce, homosexualita apod. Druhá část Sexuální praxe - nabízí tato témata: sexuální orientace, výběr partnera, prevence erotických neúspěchů, erotické předehry, erotické pomůcky, erotické hry apod. první část je ryze odborná, druhá část podána populární formou.

Nakladatelství Ikar, 2004, ISBN: 80-249-0460-8, EAN: 9788024904603, 336 stran

>> koupit knihu

Další informace:
Křest a autogramiáda knihy "VŠE O SEXU - sexuologie a sexuální praxe pro každého"

Zdeněk Fendrich, Jaroslav Zvěřina: Moderní trendy ve farmakoterapii poruch erekce

Zdeněk Fendrich, Jaroslav Zvěřina: Moderní trendy ve farmakoterapii poruch erekce | Přední čeští odborníci ve své práci shrnují několik posledních let ve světle nových terapeutických možností. Odborná publikace je určena především lékařům a jiným pracovníkům v sexuologické oblasti, je doplněna přehlednými srovnávacími tabulkami a seznamem dostupných preparátů.

Nakladatelství JS Partner, 2005, ISBN: 80-903479-2-4, 50 stran

>> koupit knihu


Petr Weiss, Jaroslav Zvěřina: Sexuální chování v ČR - situace a trendy

Petr Weiss, Jaroslav Zvěřina: Sexuální chování v ČR - situace a trendy | Autoři předkládají základní informace o současné podoběsexuálního chování a dalších jevů s ním spojených v Českérepublice s důrazem na vývoj v devadesátých letech. Stručněcharakterizuje lidské sexuální chování a jeho vývoj i metodyzkoumání. Hlavní část práce tvoří informace o závažnýchaspektech lidské sexuality, jejich podobách a vývojových trendechv české populaci, a srovnání se zahraničními údaji. Pozornost jevěnována těmto otázkám: koitální debut, masturbační aktivita,partnerské sexuální aktivity, sexuální vzrušivost českých žen, počtysexuálních partnerů, antikoncepční chování, mimomanželské sexuálnístyky, zkušenosti s komerčním sexem, homosexuální orientace aaktivity, sexuální postoje, pohlavní zneužití v dětství,zkušenosti se sexuálně agresivním chováním, zdroje informacío sexualitě. Práci doplňuje obsáhlá bibliografie, která představujecenné východisko pro další studium lidské sexuality.

Nakladatelství Portál, 2001, ISBN: 80-7178-558-X, 159 stran

>> koupit knihu


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |