Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
20. - 24.11.2006

V uplynulém týdnu zasedaly parlamentní výbory, některé komise a delegace v Bruselu. Právní výbor hlasoval o svém stanovisku k některým legislativním textům.

Kolegyně Diana Wallis dovedla k závěrům svou zprávu o problémech s vymáháním odškodnění v případech úrazů a fatálních nehod, které mají přeshraniční povahu. Upozornila zejména na skutečnost, že v Evropské unii existuje významná pestrost pravidel pro podobné případy. Týká se to zejména procedur zahájení vymáhání podobných pohledávek, a také promlčecích lhůt. Některé členské země v těchto případech neposkytují specifickou ochranu nezletilým a invalidním osobám. To způsobuje, že se u nich někdy nedosáhne odškodnění, protože jejich nároky jsou promlčeny.

Kolega K.H.Lehne prosadil ve výboru koncepci „evropské privátní společnosti. Bude-li uvedena do života, poskytovala by možnost, podnikat v členských státech prostřednictvím subjektu, který by měl celounijní statut a jednotná pravidla v celé oblasti EU.

Ke kuriozitám patřilo hlasování o definitivní podobě stanoviska výboru ke zprávě o profesionálním fotbale v EU. Autoři této zprávy poukazují na skutečnost, že podnikání fotbalových mužstev ve členských zemích někdy vůbec nerespektuje podnikatelská pravidla. Také pohyb hráčů je regulován v některých případech způsobem, který nekoresponduje s unijní legislativou. Evropská komise byla vyzvána, aby se situací v profesionální kopané zabývala, a aby vypracovala návrhy, které by přinesly zlepšení.

Výbor navštívil komisař Charlie McCreevy, aby promluvil o evropském patentu a jeho situaci na vnitřním trhu. Upozornil ve svém projevu na to, že stále ještě nemáme v EU dokonale fungující jednotný vnitřní trh. Ani obchodní podmínky, ani jiná legislativa nejsou dostatečně sjednoceny. V tomto směru by určitý pokrok znamenalo přijetí statutu evropské soukromé společnosti. Specifickou oblastí je ochrana duševního vlastnictví. Bez dokonale fungujícího právního rámce pro copyright, průmyslové vzory a design, jakož i pro patenty, nemůže fungovat znalostní ekonomika. Ujistil poslance, že složitost celé té věci nijak nepodceňuje a že se bude pilně zabývat všemi podstatnými aspekty navrhovaných změn v oblasti patentů a jiných „IP“ otázek.

Proběhla rovněž výměna názorů v oblasti civilního soukromého práva. Odborníci diskutovali s poslanci zejména o civilně právních aspektech „Haagské konference o soukromém mezinárodním právu“. Na přetřesu byla zejména situace v oblasti ochrany práv dětí a udržení rodiny. Situace na tomto poli zcela jistě není růžová. Evropská unie se prostřednictvím Evropské komise snaží udržovat kontakt s vývojem věcí v rámci uvedené Konference. Také Evropský parlament má s touto institucí přímý kontakt. Cílem je zjednodušení občanského práva a posílení právních jistot občanů. Podrobnosti lze nalézt na webu: www.hcch.net.

Organizace HOPE (European Hospitál ND Healthcare federation, www.hope.be) a EUROFEDOP (European Federation of Public Service Employees: www.eurofedop.org) uspořádaly pracovní snídani s tématickým zaměřením na migrační vlny zdravotnických pracovníků v Evropské unii. Jisté je, že volný pohyb osob a pracovních sil je jednou z fundamentálních svobod Evropské unie. Nicméně v některých zemích je volná migrace zdravotníků zdrojem nemalých problémů. Tak třeba Jevgenij Kalejs z Lotyšska upozornil na to, že jeho zemi každoročně opouští více než dvě stovky lékařů. Nemají tak ani 70% potřebného stavu doktorů v nemocnicích. Podobná situace je také v oblasti středně zdravotnického personálu. Na podobné problémy si stěžovali také spíkři z Litvy, Estonska, nebo Maďarska. Řešením těchto novodobých „migračních vln“ zcela jistě nebude nějaké restriktivní opatření. Nicméně cílové země migrace nákladně vyškolených profesionálů by snad měly mateřským zemím platit nějaké náhrady, nebo jinak kompenzovat nesporné problémy. Profesionální lední hokej, nebo kopaná mají pro podobné situace docela fungující řešení. Chudší členské země by se současně měly snažit zlepšovat sociální situaci zdravotníků tak, aby pro ně nebylo tolik atraktivní měnit místo svého profesionálního nasazení. Jednoduchý recept nenavrhuje nikdo, protože evidentně neexistuje.

Organizace výrobců alkoholických nápojů uspořádala prezentaci svého programu, který propaguje „Odpovědnou konzumaci“. Tato organizace („CEPS“) se snaží vyjít vstříc těm hlasům v Evropské unii, které upozorňují na velké problémy, které konzumace alkoholu vyvolává. Jde zejména o pijáctví dětí a mladistvých, pití za volantem, pití alkoholu jako jeden z faktorů v rozvoji delikvence, a podobně. Organizace upozorňuje na to, že propagace odpovědného přístupu ke konzumaci alkoholu je mnohem rozumnější, než různé formy prohibice, nebo varování na lahvích s alkoholem.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |