Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Alkohol v Evropské unii

Jaroslav Zvěřina, poslanec EP (ODS)

Poslední vlnu diskusí o konsumaci alkoholu v Evropské unii byly vyvolány úvahami Evropské komise o zavedení restriktivních opatření ve vztahu k alkoholickým nápojům. Tato opatření se měla týkat daní (zvýšení a sjednocení spotřebních daní), reklamy (zákaz reklamy na alkohol), balení nápojů (nálepky s explicitním upozorněním na rizika konzumace), regulace prodeje (specificky akreditovaní prodejci). Na počátku těchto návrhů byla tak zvaná "Andersonova zpráva" , kterou pro Evropskou komisi vypracoval britský ústav pro studium alkoholu v červnu 2006.

Můžeme konstatovat, že výroba a obchod s alkoholickými nápoji je relativně významným sektorem evropské ekonomiky. Obrat v tomto byznysu činí asi 125 mld. EUR/rok, což je asi 1,3% HDP v Evropské unii.

Alkohol v Evropské unii, ilustrační graf |

Tento graf ukazuje myslím docela zřetelně, že Evropská unie nemá žádný mimořádný důvod k panickým reakcím ve vztahu ke konzumaci alkoholu. Od sedmdesátých let množství alkoholu, konzumovaného na hlavu v Evropě klesá. Z průměru 15 litrů na konci let sedmdesátých až na dnešních asi 11 litrů. Další pokles lze očekávat.

Statistiky konzumovaného alkoholu netřeba brát jako exaktní data, protože podle zjištění Světové zdravotnické organizace musíme k oficiálním číslům připočítávat ještě neevidovaný, zejména na černo dovezený a vyrobený alkohol. Jeho podíl na alkoholovém byznysu nelze přesně zjistit. V některých zemích však odhad tohoto podílu dosahuje více než poloviny oficiální konzumace.

Více než 40% alkoholu požijí Evropané ve formě piva, více než třetinu ve formě vína a zbylých 22% jde na účet destilátů.

Alkohol v Evropské unii, ilustrační graf |

Poměry mezi pivem, vínem a destiláty se významně liší mezi jednotlivými členskými zeměmi.

Evropská unie není ve vztahu k pití alkoholu vůbec homogenním celkem. To se týká nejen povahy konzumovaných nápojů, ale také způsobů pití a problémů, které jsou s ním spojené.

Alkohol v Evropské unii, ilustrační graf |

Graf ukazuje, jak se od sebe liší členské země co do výskytu opilosti u dospívajících ve věku 15 a 16 let. Je zřejmé, že největší frekvence tohoto zvláště rizikového způsobu konzumace alkoholu je mimo jiné také ve skandinávských zemích, které jsou známé svým restriktivním přístupem ke konzumaci alkoholických nápojů.

Alkohol v Evropské unii, ilustrační graf |

Rozdíly jsou také ve způsobu pití dospělých. Graf ukazuje rozdíly ve frekvenci opilosti u dospělé populace. Vysoká frekvence opilosti je ve Finsku, Velké Británii, Irsku a Belgii. Někam tam asi patří i Česká republika.

Nikdo nepopírá, že konzumace alkoholických nápojů, je-li nadměrná a nezodpovědná, přináší nesporná rizika. Kromě škod subjektivních a morálních je třeba uvést také docela dobře vyčíslitelné škody hmotné.

Alkohol v Evropské unii, ilustrační graf |

Uvedená zpráva tyto škody vyčísluje tak, jak je uvedeno na tomto grafu. Asi nejvíce zřetelné jsou škody, spojené s kriminalitou a dopravními nehodami. Údaje o poškození zdraví, absencích a mortalitě jsou samozřejmě stále diskutované. Ani abstinenti nejsou nesmrtelní a odpovědná konzumace alkoholických nápojů se v některých zdravotnických statistikách ukazuje být zdraví prospěšnější než abstinence, a samozřejmě také než nadměrné pití a závislost na alkoholu.

Alkohol v Evropské unii, ilustrační graf |

Tento graf ukazuje závislost negativních vlivů konzumace alkoholu na dávce. Podobná "U" křivka platí pro většinu negativních vlivů alkoholu. Odpovědná a umírněná konzumace se ukazuje pozitivnější, než úplná abstinence. Také následující graf bývá v této souvislosti často citován:

Alkohol v Evropské unii, ilustrační graf |

Politika členských zemí ve vztahu k alkoholu

Alkohol je přímo i nepřímo zmiňován v nejrůznějších unijních dokumentech, které se týkají veřejného zdraví. Také samozřejmě v těch materiálech, které se zabývají bezpečností silničního provozu, nebo rozhlasovým a televizním vysíláním.

Evropská Rada již v roce 2001 přijala rezoluci, která vyzvala členské státy k akcím proti pití alkoholu mladistvými a dětmi. V roce 2006 se strategie Evropské unie ve vztahu k alkoholu upřesňuje a nově formuluje.

Cíle strategie ve vztahu k alkoholu lze myslím shrnout do těchto bodů:

  • Snižovat počet pijáků a výskyt negativních jevů, spojených s konzumací alkoholu
  • Zvyšovat věk, ve kterém mladí lidé začínají s konzumací alkoholu
  • Propagovat zdravý životní styl, alternativy konzumace alkoholu

Metody

Možné restriktivní postupy ukazuje tento graf:

Alkohol v Evropské unii, ilustrační graf |

Je zřejmé, že v posledních letech se politika ve vztahu k alkoholu zaměřuje zejména na omezení dostupnosti dětmi a mladistvými, regulaci marketingu, potírání alkoholu v dopravě a na oblasti spojené s veřejným zdravím.

Zvyšování a sjednocování spotřebních daní (EU nemá zatím prostředky k daňové harmonizaci, může však nařídit minimální daňovou kvótu, třeba ve vztahu k vínu tak neučinila). Výše spotřební daně nemá také přímý vztah k cenám alkoholických nápojů:

Alkohol v Evropské unii, ilustrační graf |

Je zřejmé, že pouze extrémní zdanění je způsobilé cenu zásadním způsobem ovlivnit.

Snižování dostupnosti alkoholu dětem a mladistvým. (Některé členské státy dosud nemají věkový limit pro prodej alkoholických nápojů

Alkohol v Evropské unii, ilustrační graf |

Jak je zřejmé, takových zemí není mnoho, nicméně celá řada států má tuto věkovou hranici na 16 letech !

Omezování reklamy na alkoholické nápoje. V některých členských zemích je reklama zcela zakázána, jinde je vykázána mimo hlavní programové časy.

Omezování alkoholu v dopravě. Některé členské země zavedly nulovou toleranci, jiné uvádějí maximální limity hladiny alkoholu v krvi. Materiály Evropské komise doporučují sjednotit tuto restrikci na 0,5 promile alkoholu.

Informační nápisy o škodlivosti pití alkoholu na nádobách s alkoholickými nápoji. Je třeba souhlasit s tím, že občané by měli být informováni o škodlivých vlivech nadměrného pití alkoholu. Otázkou zůstává, jestli varovné nápisy po vzoru protikuřácké kampaně jsou tím nejvhodnějším způsobem, jak lidi na tato rizika upozornit.

Zákaz falešně pozitivních tvrzení v reklamních spotech a na baleních alkoholu.

Autorizovaný a zvláštními regulemi se řídící prodej alkoholických nápojů. Tento obchodní režim jistě snižuje dostupnost alkoholických nápojů, ale z hlediska veřejného zdraví se třeba ve skandinávských státech nijak zvlášť neosvědčil.

Zákonná omezení místa a času prodeje alkoholu. Takové úpravy by měly zůstat v kompetenci lokálních autorit. Celoevropské sjednocení by bylo velmi obtížné.

Nejúspěšnější strategií ve vztahu k alkoholickým nápojům se ukazuje být propagace odpovědného přístupu ke konzumaci a dobře fungující zdravotní výchova a výchova ke zdravému životnímu stylu.

Protože jisté malé procento lidí má s pitím problémy, které je přivedou do závislosti, je třeba pečovat také o dobře fungující medicínské poradny a léčebná zařízení.

Členské státy se nemohou zbavit ani odpovědnosti za důkladné sledování a evidenci množství konzumovaného alkoholu a negativních jevů, které jsou s pitím spojené.

  • Trendy množství konzumovaného alkoholu jsou v EU sestupné
  • Smyslem politických opatření by neměla být prohibice, nýbrž snaha po zmírnění negativních vlivů nadměrné konzumace
  • Propagovat bychom neměli abstinenci, ale odpovědnou konzumaci alkoholu
  • Je třeba bojovat proti konzumaci alkoholu dětmi a mladistvými, a to zejména výchovou ke zdravému životnímu stylu a důkladnou zdravotnickou osvětou.


Předneseno na semináři Potravinářské komory ČR v Praze 8.12.2006


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |