Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Parlamentní otázka k písemnému zodpovězení kterou položil Jaroslav Zvěřina (PPE-DE) Evropské komisi, 7. června 2006

Předmět: Ochrana duševního vlastnictví v Evropě

Podniky v oblasti moderních technologií, zejména MSP, svádějí každodenní konkurenční boj na globálním trhu. Odvětví informačních a komunikačních technologií proto neustále musí podporovat výzkum a vývoj, aby si udrželo konkurenceschopnost a pomohlo EU dosáhnout ambiciózních cílů vytyčených v Lisabonské agendě. Výsledky jsou však jen omezené, protože EU zatím nedokázala předsevzetí z Lisabonu splnit a nezajistila zásadní změny a zlepšení v odvětví informačních a komunikačních technologií. Odvětví moderních technologií v EU proto zaostává za globálními konkurenty včetně Číny a Spojených států.

Jedním z nejvýznamnějších předpokladů podpory růstu a zaměstnanosti v oblasti moderních technologií v Evropě je podnikatelské prostředí zajišťující silnou ochranu duševního vlastnictví. Takové prostředí by zajistilo dostupnost rizikového kapitálu, zejména pro MSP, a také dostatečnou ochranu a podporu tvůrčích sil v Evropě.

Jak Komise zajistí, aby byli vývojáři softwaru v Evropě řádně chráněni? Zajistí Komise ochranu patentů a/nebo uskutečnitelnou dohodu o soudních sporech nebo přinejmenším úplnou harmonizaci podstatných patentových předpisů? A kdy Komise navrhne nové právní předpisy určené k prosazování silné ochrany duševního vlastnictví a k ochraně patentů v EU?

Odpověď pana McCreevyho jménem Komise, 4. července 2006

Komise je odhodlána zajistit, aby celkové prostředí v oblasti duševního vlastnictví podporovalo v Evropě růst a inovace a nediskriminovalo mezi různými obchodními modely, ať už modely proprietárními, modely založenými na otevřeném zdrojovém kódu nebo modely smíšenými.

Z tohoto důvodu generální ředitelství pro vnitřní trh a služby začátkem tohoto roku zahájilo širokou diskusi a konzultace všech zúčastněných stran o budoucí patentové politice v Evropě se zvláštním důrazem na strukturu evropského patentového systému. Konzultace skončila dne 12. dubna 2006 a předběžná zjištění budou se zúčastněnými stranami diskutována na slyšení v Bruselu dne 12. července 2006. Záměrem konzultace je zajistit, aby jakákoli možná budoucí akce v oblasti patentové politiky EU zohlednila potřeby všech zúčastněných stran bez jakékoli diskriminace. Parlament bude o výsledcích konzultace samozřejmě náležitě informován.

V dalším kroku Komise na základě konzultace učiní příslušné závěry a rozhodne o operativních důsledcích.

Pokud jde o vývoj softwaru, Parlament zamítnul společný postoj Rady ke směrnici o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem, kterou Komise předložila. Výsledek hlasování v Parlamentu ze dne 6. července 2005 v této věci znamená zamítnutí navrhované směrnice. Jednání v Parlamentu a v Radě naznačují, že doba nebyla zralá pro přijetí smysluplného právního předpisu v této oblasti na úrovni EU, a v současné době se neplánuje předložení nového návrhu na toto téma. V důsledku toho neexistuje žádný právní předpis Společenství, který by upravoval specifickou oblast patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem. Na druhou stranu, počítačové programy jsou, nezávisle na patentové ochraně, právně chráněny autorskými právy jako literární díla podle směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů(1).

A konečně, místopředseda Komise odpovědný za podnikání a průmysl a komisařka odpovědná za informační společnost a média oznámili, že Komise nedávno (v červnu 2006) zahájila činnost zvláštní pracovní skupiny s cílem podpořit konkurenceschopnost evropského odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT).


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |