Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Czech Innovation Day 16.4.2007

V zasedacím sále pražského zastupitelstva v budově Nové radnice proběhla celodenní konference, věnovaná problematice inovací. Konferenci pod záštitou pražského primátora uspořádala firma Microsoft s celou řadou dalších sponzorů. Téma inovací je nepochybně velmi závažné. Vždyť bez vědy, výzkumu, vývoje a inovací v širokém smyslu slova by se vývoj lidstva zastavil a nabral by regresivní trend. Právě v nápadech, vynálezech a inovacích je klíč k lepší budoucnosti lidstva. Nemohl jsem být přítomný celému jednání konference. Poslechl jsem si však panelovou diskusi o ekonomických dopadech inovací. Vystoupil zde mimo jiné ředitel Technologického centra Akademie věd ČR K. Klusáček, který popsal současné možnosti a problémy uvádění inovací do praxe. Vztahy mezi výzkumem, vývojem a podnikatelskými subjekty nejsou v Česku stále dostatečně efektivní. Také zástupci vysokých škol, prof. Vlček a prof. Mejstřík konstatovali, že výzkumné a vývojové instituce stále nemají dostatečný přístup k přímému ekonomickému zhodnocení svých výzkumných aktivit. V diskusi pak byla kritizována komplikovanost a nepřehlednost českých zákonů. Také nízké platy učenců a nedostatečné finanční prostředky, které jdou na výzkum a vývoj od státu, ale také od privátních subjektů.

Na konferenci vystoupil místopředseda vlády A. Vondra, který jako vládní činitel, zodpovědný za vztahy k EU konstatoval, že Evropská unie opakovaně zdůraznila vysoký význam vědy, výzkumu a vývoje. Popsal některé peripetie plnění (či spíše neplnění) "Lisabonského programu" a vyjádřil pevnou vůli vlády, zvyšovat rozpočtové výdaje na vědu a výzkum, jakož i lépe kontrolovat vynakládané prostředky.

Vystoupil jsem na konferenci v panelu, věnovaném sociálním dopadům inovací. Vyjádřil jsem přesvědčení, že inovace a výsledky vědeckého bádání jsou tím nejdůležitějším zdrojem lidského pokroku. Současně také moji skepsi nad možností politiky (politiků), určovat konkrétní směry vývoje a výzkumu. Vědci potřebují především svobodný prostor, pevný řád pro ochranu duševního vlastnictví, a také dostatek finančních prostředků. Pak se bude vědě dařit. Zejména panelisté z řad managementu farmaceutického průmyslu kladli důraz na vymahatelnost práva a ochranu patentových práv. Prof. Syková z AV ČR mimo jiné zdůraznila, že dnes mladí lékaři jen obtížně hledají motivaci k vědeckému bádání. Soudí, že je třeba již mladé studenty a absolventy lékařských fakult vychovávat speciálně k vědecké práci.

Ředitelka Nadace Charty 77 přijala od organizátorů konference šek na 2.5 mil. Kč, věnovaný na podporu aplikací IT v péči o tělesně postižené občany.

Výstupy z akce:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |