Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

IX. Krušovické rozhovory 26.4.2007

Nadace Konráda Adenauera spolu s Česko-Německou obchodní a průmyslovou komorou uspořádaly tradiční půldenní diskusní fórum. Hlavním tématem tentokrát byla energetická politika. Jde o téma velice aktuální a často v médiích diskutované, a to zejména se současnou vlnou politického enviromentalismu. Vystoupilo zde několik zajímavých spíkrů, a také diskuse byla poměrně bohatá.

IX. Krušovické rozhovory, 26.4.2007, foto: Jan Komzák |

L. Pazdera, ředitel odboru elektroenergetiky MPO ČR hovořil o státní energetické koncepci, kterou schválila předchozí vláda v roce 2004. Koncepce vcelku realisticky předpokládá pragmatickou skladbu zdrojů, a také kalkuluje s realistickým očekáváním v oblasti úspor energetické spotřeby.

IX. Krušovické rozhovory, 26.4.2007, foto: Jan Komzák |
IX. Krušovické rozhovory, 26.4.2007, foto: Jan Komzák |

P. Duchoň, poslanec Evropského parlamentu, hovořil o energetické politice Evropské unie, jak byla deklarována na posledním zasedání Rady EU. Konstatoval, že vysoká redukce emisí, kterou EU deklaruje, může závažným způsobem oslabit ekonomický vývoj obecně, a vývoj automobilového průmyslu zvláště. Dokument však současně nechává otevřená dvířka pro další vývoj v oblasti jaderné energetiky.

P. Matuszak (Energetika Třinec, ředitel) konstatoval, že jsme svědky prudkého růstu cen elektrické energie a energií obecně. Přitom tyto ceny jsou hodně odtržené od skutečných nákladů. Zejména dramatický je tento růst cen ve Střední a Východní Evropě, kde jsou v rámci předvstupních dohod rušeny poměrně významné jaderné kapacity v zastaralých elektrárnách. Jsme toho svědky i v Česku, kde máme průmysl, který je velice energeticky náročný a rostoucí ceny energií jej budou stále více omezovat.

IX. Krušovické rozhovory, 26.4.2007, foto: Jan Komzák |
IX. Krušovické rozhovory, 26.4.2007, foto: Jan Komzák |

V. Řezník (ČEZ, ředitel sekce pro EU) rozebral energetickou bilanci ČR z pohledu elektroenergetiky. Pokud se trendy nezmění, můžeme od roku 2010 čekat zvyšující se nedostatek nabídky elektrické energie. Respektive stále výraznější převahu poptávky nad nabídkou. Bilance nemůže být zlepšena jen úsporami a zaváděním modernějších průmyslových technologií. My dnes sice elektrickou energii exportujeme, avšak po roce 2010 se budeme postupně zařazovat mezi dovozce, podobně jako všechny naše sousední státy. Pokud se tedy nezmění současná politika, která trvá na omezeních těžby uhlí, a která nepředpokládá výstavbu nových jaderných kapacit.

J. Fiřt (ředitel Energetického regulačního úřadu) potvrdil, že rostoucí ceny elektrické energie dopadají tíživěji na nové členské země, než na vyspělejší státy EU. Umělé regulace cen se však nedovolává, protože cenové regulace mohou jen přibrzdit vývoj a výstavbu nových zdrojů.

IX. Krušovické rozhovory, 26.4.2007, foto: Jan Komzák |
IX. Krušovické rozhovory, 26.4.2007, foto: Jan Komzák |

J. Bubeník (Česká energetická agentura, ředitel) hovořil o poměrně vysokých částkách, které stát prostřednictvím této agentury věnuje na rozvoj „alternativních“ energetických zdrojů. Slunce i vítr má v našich podmínkách jen omezené uplatnění. Navíc tato technologie je stále velmi nákladná. Také popularita „tepelných čerpadel“ nijak výrazně neroste, a to ani tam, kde by mohla, tedy při výstavbě rodinných domů. V této oblasti jsou od roku 2007 k dispozici také prostředky z fundů EU.

L. Jakl (presidentská kancelář, ředitel politického odboru) hovořil o nebezpečí, které pro další rozvoj svobodné společnosti představují regulace ze strany EU. Polemizoval také s termín „alternativní zdroje“. Takové označení jakoby předpokládalo, že jde o zdroje, které ty klasické mohou nahradit. Všichni dobře víme, že tomu tak z mnoha ohledů není. Také termín „obnovitelné zdroje“ označila z zavádějící, protože žádný ze zdrojů není konec konců skutečně a v pravém smyslu slova obnovitelný.

IX. Krušovické rozhovory, 26.4.2007, foto: Jan Komzák |
IX. Krušovické rozhovory, 26.4.2007, foto: Jan Komzák |

V diskusi zazněla především kritika přehnaných enviromentalistických omezení a regulací. Většina přítomných soudí, že stát by měl buď prolomit limity pro těžbu uhlí, nebo připravovat další jaderné kapacity. Možná vyváženě dělat obojí. Zatím se ovšem neděje vůbec nic. Každá energetická politika dnes musí být enviromentálně šetrná a brát ohled na veřejné mínění. Někdy jde spíše o psychologii, než o něco jiného. Tak jeden z diskutujících uvedl, že 68% české veřejnosti souhlasí s využíváním jaderných elektráren, ale skoro nikdo si nepřeje ve svém místě výstavbu úložiště jaderného odpadu. Cesta vpřed vede jen skrze výrazné investice do moderních technologií, do vzdělávání obyvatel. Tak se můžeme dobrat skutečně „znalostní společnosti“, jejíž ekonomická síla nebude tolik záviset na nabídce a spotřebě energií.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)

Další informace:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |