Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
21.1. - 25.1.2008

V uplynulém týdnu jednaly v Bruselu především výbory a odborné komise.

Výbor pro právní záležitosti strávil relativně hodně času jednáním o některých poslaneckých imunitách. Jednomu z polských kolegů byla imunitní ochrana odepřena, protože v době, kdy se měl dopustit inkriminovaného jednání, nebyl ještě členem Evropského parlamentu. Tato kausa současně odhalila zajímavou okolnost, že totiž polští europoslanci nepožívají ve své zemi shodné imunitní ochrany se členy národního parlamentu. Evropská komise to nyní bude muset s polskou stranou řešit.

První debatu jsme absolvovali kolem návrhu Komise, sjednotit uvnitř Evropské unie zákonné předpisy, týkající se transplantací a dárcovství orgánů. Patřím k liberálním politikům, kteří zastávají prakticky užitečný „předpoklad souhlasu“ s odběrem orgánů k transplantacím u náhlých úmrtí na těžký úraz. Velké debaty se povedou kolem udržení tohoto principu, a také o způsobu, jakým by si zásadní odpůrci odběru orgánů uchovali možnost sdělení svého negativního stanoviska. Tato oblast má samozřejmě také další problematické body, ten zde zmíněný však považuji za nejvíce polemický.

Jednání právního výboru se zúčastnili také tři ministři slovinské vlády, kteří poslance informovali o prioritách slovinského předsednictví, které právě začíná. Ministr spravedlnosti Lovro Šturm, ministr veřejné správy Gregor Virant a ministr hospodářství Andrej Vizjak se přihlásili k rychlé ratifikaci reformní smlouvy. Slovinský parlament ji zřejmě manifestačně ratifikuje 29.ledna. Slovinsko je odhodláno pokračovat v již vyhlášených evropských kampaních za snížení byrokracie, zjednodušení podnikatelského prostředí a zavádění „e-government“ do veřejné správy. Dosavadní jednání v Radě prý ukazují, že Parlamentem nedávno odsouhlasená direktiva o designu, týkající se liberalizace trhu s náhradními díly automobilů, bude jen obtížně hledat cestu na svět. Několik členských států se staví i k navrženému kompromisnímu textu odmítavě, nebo vlažně.

Parlamentu přišla petice francouzských notářů, kteří protestují proti unijním legislativním aktům na obranu proti praní špinavých peněz. Příslušné směrnice totiž prolamují absolutní diskrétnost advokátů i notářů, protože jim předepisují ohlašovací povinnosti v těch případech, kdy převody velkých částek budí podezření na praní špinavých peněz. Členové výboru vcelku jednomyslně souhlasili s tím, že nelze účinně bojovat proti praní špinavých peněz bez legalizace nějakých ohlašovacích povinností. Pochopitelně se tato ustanovení nevztahují na vztahy mezi obviněnými a jejich obhájci. V tomto směru byla unijní legislativa prověřena a konstatováno, že obě příslušné směrnice předpokládají ochranu důvěrných vztahů mezi obhájcem a klientem. Francouzský problém bude tedy spočívat nejspíše v nějakém problému s národní implementací příslušných evropských směrnic.

Na mimořádném plenárním zasedání přednesl předseda Komise J.M.Barroso základní principy energetické politiky Evropské unie. Komise předkládá zasedání Rady „energetický balíček“, který předpokládá výrazné zvyšování podílu „obnovitelných zdrojů“ energie. Přestože nebylo dosaženo dohody v tomto směru ani s USA, ani s rozhodujícími světovými producenty „skleníkových plynů“, Evropská unie vyhlašuje svůj vlastní nákladný a restriktivní program s tím, že někdo musí být průkopníkem. Zatím se zdá, že většina politiků EU je odhodlána dosáhnout svého i za cenu zabrzdění hospodářského vývoje a snížení konkurenceschopnosti unijních podnikatelských subjektů. Plány na zvyšující se podíl „obnovitelných zdrojů“ a na snížení emisí CO2 jsou ambiciózní. Pokud však víme, že ani plánované cíle tak zvaného „Kjótského protokolu“ nebyly většinou zemí dosud splněny, můžeme se jen dohadovat o osudu nyní tak hlasitě vyhlašovaných cílů evropských. Obávám se, že Evropskou unii čekají vleklé „nízkouhlíkové“ spory a nakonec pocity neúspěchu. Podobné jako byly ty, které se nás zmocňují při konečném poznání, že cíle, vyhlášené v „pokrokovém! Lisabonském programu (r.2000) dosud nebyly ani částečně naplněny. V soudobé evropské politice však halasná vyhlášení plánovaných cílů mají jednoznačně přednost před realismem, který se hlavnímu proudu politiky zdá příliš „přízemní“ a málo účinný.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |