Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
25.2. - 29.2.2008

Týden byl věnován jednání výborů a delegací. Výbor pro právní záležitosti jednal o několika případech poslanecké imunity. Diskutovaly se texty o trestněprávní ochraně životního prostředí, a také o zjednodušení podnikatelského prostředí v oblastech, jako je právo obchodních společností, účetnictví a audit. Právní výbor schválil stanovisko k právnímu rámci dárcovství orgánů a transplantací v EU.

Výbor pro kulturu a vzdělávání diskutoval s komisařem Jánem Fígelem o plánu práce jeho odboru pro rok 2008. Debatovalo se o celé řadě kulturních a edukačních aktivit. Zejména o programech, jako je ERASMUS, nebo o akcích v rámci Roku interkulturního dialogu.

Zasedala Delegace Evropského parlamentu pro Japonsko. Vyslechli jsme zde velmi zajímavou zprávu o problémech japonského financování výzkumu. Referoval šéf nově zřízeného vládního útvaru ORFA (Research Funding Administration", pan Takahashi Kiyoura.. Tato instituce má dohlížet na transparentnost vyplácení prostředků pro výzkumné účely. V Japonsku proběhl v roce 2006 poměrně velký skandál, který se týkal zpronevěry a zneužívání prostředků, určených pro vědu, výzkum a technologické inovace. Celá aféra byla umožněna hlavně tím, že prostředky pro vědu a výzkum poskytovalo mnoho různých institucí z různých rezortů. Kontroly pak byly jen formální. ORFA nemá za úkol hodnotit výsledky vědecké činnosti, nýbrž výhradně kontrolovat toky prostředků a dohlížet na včasnost a transparentnost jejich poskytování. Současně v Japonsku provedli výraznou reorganizaci financování vědy. Ta spočívá zejména v podstatné redukci počtu míst, která tyto peníze poskytují. Pan Kiyoura uvedl, že když se pídil po zahraničních zkušenostech, nalezl celou řadu příkladů zneužití peněz pro vědu a výzkum jak v USA, tak v Evropě. Do Bruselu přijede počátkem června delegace japonského Parlamentu, kterou kromě poslanců z Delegace pro Japonsko přijmou také předseda Evropské komise J.Barroso, předseda Evropského parlamentu G.Pöttering a zmocněnec pro zahraniční otázky J.Solana. Japonská delegace poté navštíví Vídeň, kde bude debatovat s představiteli rakouského parlamentu a také s představiteli Agentury pro atomovou energii.¨

V Evropském parlamentu jednala také skupina poslanců pro kardiovaskulární onemocnění ("Heart Group"). Byla zde představena nová statistická publikace: European Cardiovascular Disease Statistics, 2008 Edition. EHN Brussels, 2008. Publikaci představil jeden ze spoluautorů, Peter Scarborough (Oxford University). Jisté je, že kardiovaskulární onemocnění jsou dnes hlavní příčinou smrti v Evropě. Jednotlivé členské státy se velmi liší jak ve výskytu těchto onemocnění, tak ve výskytu rizikových faktorů (kouření, obezita, hypertenze, diabetes. Rozdíly lze najít také v dostupnosti preventivních a léčebných opatření. Podrobnosti o uvedené statistice a o celoevropských preventivních akcích lze nalézt na webové adrese: www.ehnheart.org

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |