Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
23. - 27.6.2008

V uplynulém týdnu jednaly v Bruselu některé parlamentní výbory a konalo se několik slyšení různých politických frakcí.

Výbor pro kulturu a vzdělávání schvaloval několik zajímavých bodů, které měly vesměs nelegislativní povahu. Ve zprávě o zlepšování kvality vzdělávání učitelů je obsaženo mnoho dobrých úmyslů. Zejména poslanci doporučují věnovat soustavnou pozornost postgraduální přípravě učitelstva, a to zejména v oblasti evropských témat, ale samozřejmě také v oblasti jazykové. Bylo by vhodné, zabezpečit co nejvyšší mobilitu učitelů a učitelek tak, aby pedagogické sbory měly soustavnou a reálnou zkušenost s prací zahraničních škol. Výbor se samozřejmě nemohl zabývat finanční stránkou věci. O mobilitě učitelů a jejich stážích v zahraničí se mnohem lépe píše, než se prakticky realizuje.

Materiál věnovaný rovnosti žen a mužů konstatoval staré dobré výhrady ve vztahu k postavení jednotlivých sexuálních rolí. Bojovníci za rovná práva pohlaví si poněkud pletou pojmy, když bojují za stejnost oněch pohlaví. Tak třeba nabádají, aby školy nedělaly v praktické výuce žádné rozdíly mezi pohlavími. U nás to bude do důsledku vzato znamenat změnu mluvnice, protože používání ženského a mužského rodu se zdá být v tomto pojetí zjevnou diskriminací. Brzy také bude deliktem, když prohlásíme, že ženy jsou většinou poněkud menší a jejich hmotnost je ve srovnání s muži v průměru nižší. Podobně tomu bude s tendencemi obou pohlaví k vykonávání té či oné pracovní činnosti. Nemohu si pomoci, ale přehnané zdůrazňování stejnosti mužů a žen jde hodně proti lidské přirozenosti a v některých případech působí až komicky. Evropská postmoderní společnost dává vesměs ženám dostatek prostoru a svobody, aby se uplatnily v nejrůznějších činnostech. Ženy to také skutečně dělají a jejich vliv na společnost se neustále zvyšuje. Některým evropským politiků se však tempo těch změn zdá pomalé. Nicméně příroda si s tím poradí a to zcela nezávisle na usneseních parlamentů.

Právní výbor projednával celou řadu zpráv, legislativních návrhů a také několik případů žádostí o zbavení parlamentní imunity europoslanců.

Specifickou a nejasnou debatu vyvolalo posuzování právního základu navrhovaných emisních limitů pro osobní automobily. Výbor se zatím nedohodl, jestli právním základem této normy má být regulace společného trhu, nebo spíše ochrana životního prostředí. Každý z těch základů lze na tuto normu použít, avšak žádný beze zbytku. Podle mého názoru jde především o pomýlenou normu, která je schopna výrazně ohrozit prosperitu automobilového průmyslu v Evropské unii. Omezovat výrobce osobních automobilů způsobem, který prakticky v EU zakáže vyrábět větší osobní automobily může vést k jedinému - vyžene automobilový průmysl do zemí, kde limity neplatí, a kde také větší osobní automobily budou masově prodávány. Pokud uvedená norma neplatí třeba pro stavební stroje, nákladní auta a traktory, pak je nesmyslné a diskriminační. Má-li Evropská unie v úmyslu bojovat proti emisím CO2, nechť reguluje a sankcionuje emitenty. V případě osobních aut jsou to nesporně ti, kdo s nimi jezdí. Ceny pohonných hmot jsou vysoké a nestále rostou. To by mělo samo o sobě vést zákazníky k tomu, aby více poptávali úsporné automobily. Emisní limity pro výrobky jsou nesmyslem také proto, že v jiných odvětvích se neuplatňují. Penalizuje snad někdo výrobce neúsporných a ekologicky nevhodných kotlů, krbů, kamen a podobně? Zavedeme nějaké limity pro CO2 u ohňostrojů, prskavek a táboráků?

Právní výbor uspořádal také slyšení, věnované implementaci direktivy EU o ochraně duševního vlastnictví. Na slyšení zazněly zkušenosti z několika států, které se poměrně významně lišily. Je zřejmé, že v této oblasti má EU ještě kus cesty před sebou. Dosažení harmonizace je významné z hlediska fungování společného trhu, a proto rozhodně nejde o maličkost.

Setkal jsem se také se skupinou soudních znalců, kteří zorganizovali v Evropské unii vlastní organizaci "EuroExpert". Je zřejmé, že postavení soudních znalců je v jednotlivých členských zemích hodně rozdílné. Situace se v tom podobá právnickým profesím. Organizaci samozřejmě nejde o dosažení jednoty, ale o vzájemnou komunikaci a debaty o společných problémech. Podrobnosti o "EuroExpert" na jejich webové stránce: www.euroexpert.org

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |