Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
26.1. - 30.1.2009

Uplynulý týden byl věnován jednání politických skupin. Proběhla také celá řada různých parlamentních konferencí, porad a slyšení.

Politická skupina EPP - ED se zabývala zejména zprávami o energetické bezpečnosti. Toto téma je na počátku roku velmi aktuální. Samozřejmě tomu "pomohla" zejména nedávná krize v dodávkách ruského plynu. Většina politických představitelů je dnes toho názoru, že energetický "mix" Evropské unie se nemůže obejít bez jaderných elektráren. Zelení a prakticky všichni rakouští poslanci jsou samozřejmě s tímto názorem v ostrém konfliktu.

Mne zaujala zpráva o sexuálním zneužívání dětí a dětské pornografii. Zprávu připravila italská poslankyně Angelilli a popisuje vcelku věcně stávající problémy v uvedené oblasti. Zejména moderní informační technologie dávají pachatelům pohlavního zneužívání dětí a jejich zneužívání pro komerční účely nové možnosti. Společenství by se na ně mělo naučit účinně reagovat. Řešením však sotva bude cenzura Internetu. Spíše potřebujeme důkladnou informovanost rodičů a pedagogů, ale také samotných dětí a mládeže. Také ovšem nové metody boje s tímto druhem zločinu na straně policejních složek. Připravovaný široce dostupný systém sdílení soudních a trestně právních informací v rámci tak zvané "e-justice" by mohl být jednou z takových metod.

Výbor pro kulturu a vzdělávání, respektive jeho EPP-ED frakce mně umožnil uspořádat slyšení o kreativitě a inovacích. Akce byla hodnocena pozitivně a některé podněty budeme prosazovat v další práci Evropského parlamentu. Tisková zpráva o akci je na stránkách EPP-ED frakce webu Evropského parlamentu. Z České republiky se akce zúčastnila paní ředitelka NVF M. Kopicová a zástupci společnosti Česká Hlava, která se snaží široce popularizovat vědu, vědce a jejích úspěchy. Slyšení jsem připravil a předsedal jsem mu. Můj úvodní projev je následující text:

Kreativita a inovace

Na počátku tohoto slyšení byla snaha, seznámit poslance Evropského parlamentu se zajímavou aktivitou v České republice, známou pod názvem "Česká Hlava". Tento projekt se v poslední době z české aktivity mění na aktivitu celoevropskou. Je zaměřen na zvýšení popularity a společenského uznání pro významné vědce, vynálezce a výzkumníky. Zejména oceňuji zaměření na mladé lidi, na začínající vědce a badatele. Díky přátelským radám a iniciativě kolegů z Kulturního výboru a pracovnicím kanceláře výboru se podařilo dnešní slyšení realizovat ve výrazně mezinárodní podobě.

Je mi ctí, přivítat mezi námi zajímavé a významné spíkry, kteří nám problematiku kreativity a inovací přiblíží z různých úhlů pohledu. Jsou hodnoty, které si zejména v roce 2009 v Evropské unii budeme opakovaně připomínat. Vstoupili jsme do roku, který Evropská unie vyhlásila rokem kreativity a inovací. Není sporu o tom, že právě lidská zvídavost a potřeba poznávat nové a nové vlastnosti světa, který nás obklopuje, patří k bytostným prvků lidské přirozenosti. Díky kreativitě a inovacím se lidstvo ve své dlouhé historii vypracovalo do role jakéhosi vládce tohoto světa. Jsou to právě tyto hodnoty, které nám pomáhají dodat novou dynamiku globální ekonomice, a které nám výrazným způsobem pomáhají chovat se odpovědněji k životnímu prostředí.

Již v roce 2000, kdy Evropská unie přijala tak zvanou "Lisabonskou strategii" byly podpora výzkumu a vývoji zařazeny mezi naše politické priority. Měli bychom se proto všemožně snažit nalézat cesty, kterými můžeme otevřít prostor pro výzkumné iniciativy lidí každého věku. Naše civilizace by měla výzkum a vývoj také zařadit na důstojné místo ve svém žebříčku hodnot. To by se mělo projevit jak společenským uznáním pro úspěšné vědce a vynálezce, tak jejich náležitým finančním ohodnocením. Nelze se smířit se situací, kdy věda, výzkum a vývoj jsou oblastmi, kde se uplatní především pozitivní devianti z řad vnitřně motivovaných badatelů, které stimuluje především touha po poznání. Jak kdysi pravil předseda Komise José Manuel Barroso, měli bychom se zamyslet nad tím, že zahrnujeme obrovskými prostředky naše špičkové sportovce a populární umělce, zatímco vědci a výzkumníci stojí daleko za nimi. Tato podivná hierarchie má samozřejmě svůj vliv také na hodnotové schéma našich mladých generací. Každá iniciativa, která se snaží tuto hodnotovou perverzi změnit, by měla být vítaná a podporovaná.

V naší politické praxi se hodně hovoří o všemožných podporách výzkumu a vývoje. V Evropském parlamentu jsme se opakovaně zabývali touto oblastí. Připomínám nedávno zřízený Evropský Technologický Institut, a také dlouhé diskuse kolem 7. rámcového programu na podporu vědy a výzkumu. Domnívám se, že kromě finanční podpory potřebují naši badatelé od svých politiků především významnou dávku té nejcennější hodnoty, kterou je svoboda. Je naší povinností neustále otevírat svobodný prostor pro lidskou invenci a iniciativu, pro uplatnění nových a neotřelých nápadů a myšlenek. Ty největší pokroky v historii lidstva nebyly dosaženy úpravami legislativy, ale právě novátorskými objevy ve vědeckých laboratořích. Politika zde podle mého názoru není proto, aby určovala konkrétní badatelské projekty, ale proto, aby pro ně zajistila dostatek možností. Život dnes a denně přináší nové a nové výzvy, na které odpovídá zejména základní vědecký výzkum, který není omezován umělými bariérami.

Nemyslím, že tato naše malá konference změní svět. Jsem však přesvědčen, se můžeme společně zamyslet zejména nad těmito základními otázkami:

  • co mohou národní vlády a Evropská unie udělat pro zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj
  • mohou politici něco udělat pro zvýšení výzkumné a inovační aktivity ve středních a vysokých školách
  • jak zrychlit a učinit efektivnější proces přenášení nových výzkumných výsledků do praxe
  • jak zvýšit atraktivitu výzkumu a vývoje pro mladé a nadějné vědce
  • jak zlepšit postavení vědy, výzkumu a vývoje v hodnotovém žebříčku evropských občanů.

V pátek proběhla v budově Evropské Komise jihočeská akce. Byla to vernisáž výstavy grafik Františka Doubka. Vernisáže se zúčastnil komisař V. Špidla, velvyslankyně M. Vicenová, ministr kultury V. Jehlička a samozřejmě také hejtman Jihočeského kraje.

Poslední den v týdnu proběhl v Bruselu také Český ples. Reprezentační společenská akce, na které zahrála mimo jiné také Česká filharmonie, nebo "Melody-makers" O. Havelky.

Další informace:

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |