Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu
Evropa – kolébka vědeckého porodnictví, obal české verze knihy |

Antonín Doležal, Vítězslav Kuželka, Jaroslav Zvěřina

Evropa – kolébka vědeckého porodnictví

PUBLIKACE KE STAŽENÍ ZDE [PDF 8.94 MB]

Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez písemného souhlasu autorů.

Copyright © Antonín Doležal, Vítězslav Kuželka, Jaroslav Zvěřina, 2009
Copyright © Galén, 2009

Obsah

Předmluva 5
Úvod7
Biologický základ lidské reprodukce 8
Pravěk 11
Starověk 12
Babylon12
Egypt 12
Židé13
Stará Indie13
Řecko 13
Římané16
Středověk a raný novověk20
Babictví a chirurgové21
Císařský řez – section caesarea22
Výuka babictví24
Rozvoj vědy v novověku26
Anatomie a její význam30
Anatomie těhotenství32
Mikroskopická sledování36
Ženy v oboru38
Zkoušky39
Paříž – kolébka porodnictví40
Porodnické kleště – forceps43
Povznesení chirurgie47
Pověry48
Porodnické školy48
Vědecký pokrok50
Rozvoj anatomie a fyziologie52
Porodnictví jako věda53
Osvícenství60
Porodní stolice61
Začátky porodnictví v Čechách62
Konflikty v teorii i praxi63
Vznik a rozvoj pražské školy64
Pediatrie67
Zmenšující operace 67
Císařský řez68
Symfyseotromie69
Uměle vyvolaný předčasný porod 69
Narkóza – boj proti bolesti69
Vědecko-technické objevy70
Horečka omladnic71
Mikrobiologie-bakteriologie72
Císařský řez – sectio caesarea v druhé polovině 19. století74
Přeměny na konci 19. a přelomu století 76
Krevní transfuze77
Česká porodnická škola do konce světové války78
Vynálezy a objevy81
Porodnictví v Československé republice82
Období mezi světovými válkami 82
Období druhé světové války 83
Československo po roce 194585
Mezinárodní styky 86
Světový vývoj oboru v 20. století87
Genetická revoluce 88
Faktory sociální88
Výběr z literatury92
Jmenný rejstřík94

Autoři
prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

RNDr. Vítězslav Kuželka
Antropologické oddělení, Národní muzeum

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.,
přednosta Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Recenzent
doc. MUDr. Rudolf Linc
Katedra Anatomie a biomechaniky Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Odborný editor
doc. MUDr. Milan Špála, CSc.
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Anglická verze publikace byla vydána u příležitosti výstavy Evropa – kolébka vědeckého porodnictví, uskutečněné v budově Evropského parlamentu v Bruselu ve dnech 2. až 5. října 2007. Výstava byla věnována známým i neznámým bojovníkům, kteří již před staletími vytvořili v Evropě komunitu vzdělanců a zasloužili se o nesčetné životy dětí a matek. Na realizaci výstavy a této publikace se podílely: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Národní Muzeum v Praze, Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny v Praze ve spolupráci s dalšími institucemi.

Sponzor výstavy a publikace: GlaxoSmithKline, www.gsk.cz

Antonín Doležal, Vítězslav Kuželka, Jaroslav Zvěřina
Evropa – kolébka vědeckého porodnictví
Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5
ve spolupráci s 1. LF UK v Praze
Ilustrace na obálce: Leonardo da Vinci, 1510–1512
Sazba, grafická úprava, obálka a tisk: RUDI, a. s.
Komenského 1839, 390 02 Tábor 2, www.rudi.cz
Účelová publikace – neprodejný výtisk

ISBN 978-80-7262-506-2
ISBN 978-80-7262-507-9 (anglická verze)

Další informace:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |